Anställningsavtal i enkelhet

Börjar med en länk angående Jour.
Länk till Anställningsavtal.
Arbetstidslagen.


Arbetsperiod
Arbetsperiod är tiden mellan två viloperioder.
En arbetsperiod får inte vara längre än 12 timmar i åkande verksamhet.
Arbetsperioden får inte delas i mer än två arbetspass.
Den egentliga arbetstiden under arbetsperioden får inte vara längre än tio timmar.
Ett arbetspass får inte vara kortare än två timmar.
Passresa som avslutar arbetsperioden samt gångtid i början eller i slutet av en arbetsperiod får förlänga ovanstående tider.

Rast under en arbetsperiod (Arbetstidslagen)
15 § …  Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.
16 § Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

Viloperiod
Mellan varje arbetsperiod har man rätt till en viloperiod på minst 11 timmar.
Viloperioden kan på bortastation förkortas till 8 timmar.

Passresa
Passresa är egentlig arbetstid.
Resa, som företas i samband med utlåning till annat tjänsteställe är en vanlig tjänsteresa, i de fall bortovaron är en flerdygnsförrättning.

Fridagsperiod
Fridagsperioden för Fp/Fv ska förutom fridagen/fridagarna omfatta ytterligare minst 12 timmar.
Fridagsperioden för Fp/Fv bör om möjligt omfatta tiden från kl. 19 dagen före fridagen/fridagarna till kl. 05 dagen efter fridagen/fridagarna.

Arbetsfria uppehåll
På hemstation: Uppehåll högst 1 timme = Full tid.
På bortastationen: Uppehåll högst 1 timme = Full tid.
Uppehåll  1 – 3 timmar = Full tid kl 22 – 06 och ¼ tid kl 06 – 22.
Uppehåll 3 – 6 timmar = ¼ tid.
Uppehåll över 6 timmar ¼ tid kl 06 – 22 och ingen tid kl 22 – 06.

Full arbetstid på bortastation om man inte har tillgång till överliggningsrum.